عنوان

کشور

قیمت به ریال

قیمت به دلار

قیمت به یورو

مدت زمان اخذ ویزا

مدارک مورد نیاز

قزاقستان قزاقستان 0 160 0 20 روز اصل سند ملکی ، مدارک شغلی، مدارک مالی